חקלאות

กล่าวถึง: War of Iron Swords – อปั เดต

15 ตุลาคม 2023
เพื ่อนรกั ,
กล่าวถึง: War of Iron Swords – อปั เดต
1. ในแง่ของสถานการณ์ด้านความปลอดภัยตามที ่อธิบายไวข้ า้ งตน้
เราต้องการแจ้ งให้คุณทราบเกี ่ยวกับสถานการณ์ด้านความปลอดภัยและยังอัปเดตสิทธิ์ของคุณในช่วงเวลานี้ดว้ ย.
พื้นหลงั –
A. ในวันเสาร ์ ที ่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สงครามได้ เกิดขึ้นกบั รฐั อิสราเอล
ซึ ่งเป็ นการโจมตีอิสราเอลอย่างไม่คาดคิดโดยองคก์ รก่อการรา้ ยจากฉนวนกาซา
ซึ ่งแทรกซึมเข้าไปในดินแดนของอิสราเอลโดยมีเป้ าหมายเพื ่อยึดครองถิ ่นฐานโดยรอบฉนวนกาซา

המחסור הקשה בידיים עובדות: "קוראים לאזרחים להעדיף תוצרת חקלאית ישראלית"

"בשל המלחמה, חסרים עשרות אלפי עובדים והחקלאות הישראלית נאבקת על קיומה"

מתריעים בארגון "צו 8 לחקלאות", שהוקם לאחרונה, בניסיון לגייס מתנדבים לסיוע לחקלאים

יבואני הירקות דורשים את הסרת המכס, משרד החקלאות מתנגד

בזמן שנמנע מחקלאי הדרום לקטוף את תוצרתם בשל המצב הביטחוני,

היבואנים מגבירים את היבוא ולוחצים על משרד החקלאות להוריד מכסים. הוא מצדו טוען שהירידה לא תתגלגל לצרכן, כפי שמוכיח העבר, ותפגע בתושבי העוטף

יבואני הירקות דורשים את הסרת המכס על יבוא ירקות בתקופת המלחמה, אך משרד החקלאות מתנגד בטענה שהפחתת המכס אינה מהותית, לא תתגלגל לצרכן ותוביל לפגיעה בחקלאים ביישובי העוטף. "אני צריך להיות משוכנע באמת שההורדה הזו גם תגולגל לצרכן הסופי וגם לא תפגע מורלית בחקלאים", אמר מנכ"ל משרד החקלאות אורן לביא בשיחה עם "כלכליסט".

החקלאים בעוטף אובדי עצות: "אנחנו קורסים ולאף אחד אין תשובות"

חקלאים בעוטף עזה טוענים כי נגרמים להם נזקים של מיליוני שקלים

לאחר שהעובדים הזרים עזבו בשל המלחמה ואין מי שיקטוף את הגידולים. "זאת קטסטרופה. מישהו כאן צריך להתעורר"

מאז פרוץ המלחמה והכרזת השטחים בעוטף עזה כשטח צבאי סגור, החקלאים בעוטף לא יכולים לצאת לשדות ולחממות - והמצב מחריף. בנוסף, העובדים הזרים, תאילנדים ונפאלים, עזבו בגלל המצב. רבים מהם נרצחו וגם נחטפו. כעת החקלאים נותרו ללא ידיים עובדות. התוצאה: הגידולים לא מטופלים והירקות נרקבים ונופלים. לטענת החקלאים, מדובר בנזקים במיליוני שקלים.

חקלאות תחת אש: החל עיבוד השדות בעוטף. ''אם לא נזרע עכשיו, יהיה מחסור בעוד כמה חודשים''

חקלאי העוטף זורעים את השדות תחת אש - ועם מחסור חמור בידיים עובדות. במשרד החקלאות מחפשים שדות חלופיים שאינם בקו האש

למרות המצב הביטחוני: החלה זריעת תפוחי האדמה בשדות עוטף ישראל. קיבוצים, מושבים ויישובים רבים ספגו אבידות קשות בנפש, העובדים מתאילנד, שעשרות מהם נרצחו ונחטפו על ידי מחבלי חמאס-דאע''ש, החליטו ברובם לעזוב את ישראל וככל הנראה, לא יחזרו אליה בקרוב. החקלאות בישראל מרוכזת ברובה בעוטף ובקו העימות בצפון, שני האיזורים שבלב המלחמה הנוכחית, מהם גם פונתה האוכלוסיה האזרחית. עם זאת, אם לא תתבצע העבודה החקלאית, אספקת המזון עלולה להשתבש.

חרבות ברזל - משרד החקלאות ממשיך לפעול למען ביטחון המזון הלאומי ולרציפות תפקודית לאספקת המזון לציבור

בהמשך לבקשת המשרד, אושרה כניסת פועלים מאזור יהודה ושומרון לשטחי ישראל, אשר עובדים בענף הירקות, לול ורפת.

ניסת העובדים תתרום ליכולת העבודה והאספקה של החקלאים ברחבי הארץ, ותעזור למנוע חוסרים חריגים בתוצרת החקלאית.

ירקות במלחמה: נרקבים בשדה, מחסור ומחירים בשמיים

המצב בדרום פוגע באחד מאיזורי החקלאות החשובים במדינה, ויש מחסור בירקות, ובפרט בעגבניות, פלפלים ובמלפפונים.

למרות יבוא של טונות גורמים במשרד החקלאות אומרים כי "חלק מרשתות השווק מעלות מחירים ללא בושה". ויקטורי: "פעם ראשונה שנאלצתי לייבא". רמי לוי: "היבוא לא יוריד את המחיר בהרבה". החקלאים: "לא נותנים לנו לקטוף"

דיכטר לסמוטריץ': "הגבל את יבוא החלב ל-3 חודשים"

למרות שבעוטף עזה משקמים רפתות פגועות ואין החרפה במחסור בחלב, שר החקלאות קורא למכסת יבוא מוגבלת:

עד 10 מיליון ליטר חלב ניגר לחודש (33% מהצריכה בישראל) למשך 3 חודשים, אחרת מדובר ב"פגיעה ברוחם ובחוסנם של כלל גורמי שרשרת ייצור החלב הניגר - מרפתנים ועד מחלבות שפועלים במאמץ עילאי"