מים

נוהל הסכם המים (3) לצרכני מקורות נוהל המשכי להשקעות לשנת 2022

מים

לכבוד

ציבור החקלאים

מנהלי המחוזות ועובדי המחוזות

הנדון  נוהל הסכם המים (3) לצרכני מקורות נוהל המשכי להשקעות לשנת 2022 – אנו מודיעים על פתיחת מערכת מנהלת ההשקעות להגשת בקשות במסגרת זו.

 

משרד האוצר מאשים: משרד החקלאות לא מדווח אמת ל־OECD

השקיה

השקיה

מהי עלות סבסוד המים לחקלאות? תלוי את מי שואלים • אם תחפשו את הנתון בארגון המדינות המפותחות, תמצאו שמדובר ב־172 מיליון שקל, אך רשות המים מציגה מספר גבוה בהרבה

האוצר נגד משרד החקלאות: הפסיקו לעוות ולשנמך את נתוני התמיכה בחקלאות הנמסרים ל־OECD. בתקופה הקרובה צפוי להתפרסם דו"ח של ה־OECD, ובאוצר מזהירים כי אם משרד החקלאות לא יתקן את הליקוי, העיוות יפורסם גם בשנה הבאה.

ספר תעריפי המים והביוב

השקיה

השקיה
Image by Holger Schué from Pixabay 

תעריפים לצרכני מים וביוב (מקורות, ספקים מקומיים ותאגידים) 1.1.2021

מוצגות בזאת, לציבור הצרכנים וספקי המים ו/או הביוב, טבלאות התעריפים למים ולביוב ודמיהמים הנכונים ליום 1.1.2021 .
לתשומת הלב, יודגש כי :


פירוט התעריפים בטבלאות מייצג תעריף כולל לצרכן, ואינו מחליף את הפירוט הנדרש מהספק בהודעת החיוב. בטבלאות התעריפים מוצגים הן התעריפים המתפרסמים ברשומות והן תעריפים תוצאתיים. בכל מקרה, על הספק החובה לוודא שהתעריף המלא תואם לחיוב, בטרם חיוב הצרכן.

עדכון תעריפי המים – ינואר 2021

השקיה

השקיה
Image by annawaldl from Pixabay 

תעריפי המים מעודכנים אחת לחצי שנה – בחודש ינואר ובחודש יולי. השינוי בתעריפי המים חלים בעקבות עדכון חצי
שנתי של סל המדדים.


לקראת הדיון המקדים על עדכון תעריפי המים, רשות המים החליטה להעמיד את תעריפי המים לכמות המוכרת ולכמות
נוספת )נחרגת( לשנת 2021 במגזר הביתי, ללא שינוי ביחס לתעריפי יולי 2020 .


להלן פירוט התעריפים שנקבעו לינואר 2021 במגזר החקלאות:
 התעריפים המובאים כאן הם של השנה האחרונה וכן של יולי 2017 )מכיוון שאז נקבעו לראשונה התעריפים
במסגרת תיקון 27 לחוק המים(.

הסכם המים לצרכני מקורות נוהל המשכי להשקעות לשנים - 2022 2020

תקציב מנהלי (מע"מ כדין)

ביום 16.11.2006 נחתם הסכם המים שכותרתו "עקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים ומתווה לעניין אופן העלאתם של תעריפי המים ל"מחיר היעד"" (להלן: "הסכם המים").

הסכם זה נחתם בין משרד האוצר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר והתאחדות חקלאי ישראל והרשות הממשלתית למים וביוב   לפיו יינתן סיוע למשקים החקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים. לאחר הסכם המים, נחתמו מסמכי הסכמות שהאריכו את תקופת הסיוע ועדכנו מעת לעת את מתווה הסיוע ואת שיעוריו.

תמיכה בחקלאים במערכת הארצית המוותרים מרצון על מים לשנת 2018

לאור השנה השחונה בגשמים והמחסור במים לחקלאות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר בשיתוף עם משרד האוצר, החליטו להעניק תמיכה בסך 30 מיליון ₪ לחקלאים אשר יתגייסו לסייע למשק המים.

למכתב לחץ כאן