נוהל הסכם המים (3) לצרכני מקורות נוהל המשכי להשקעות לשנת 2022

לכבוד

ציבור החקלאים

מנהלי המחוזות ועובדי המחוזות

הנדון  נוהל הסכם המים (3) לצרכני מקורות נוהל המשכי להשקעות לשנת 2022 – אנו מודיעים על פתיחת מערכת מנהלת ההשקעות להגשת בקשות במסגרת זו.

 

ביום 16.11.2006 נחתם הסכם המים שכותרתו "עקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים ומתווה לעניין אופן העלאתם של תעריפי המים ל"מחיר היעד". הסכם זה נחתם בין משרד האוצר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר והתאחדות חקלאי ישראל והרשות הממשלתית למים וביוב (אז- נציבות המים), לפיו יינתן סיוע למשקים החקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים. לאחר הסכם המים, נחתמו מסמכי הסכמות שהאריכו את תקופת הסיוע ועדכנו מעת לעת את מתווה הסיוע ואת שיעוריו. מסמך ההסכמות האחרון משנת 2010 קבע כי, בגין התייקרות המים לחקלאות בשנים 2010-2016, תינתן תמיכה לצרכני המים של מקורות ולצרכנים אחרים המחויבים בתעריפי מקורות, בנוגע לצריכת מים שפירים, מים מליחים ושפד"ן (לא כולל קולחין). תמיכה זו יועדה לביצוע השקעות בשיפור מערכות המים, בהקטנת פחתים, ובייעול השימוש במים (בהתאם לנספח א' להסכם המים.

בפברואר 2017 התקבל בכנסת תיקון 27 לחוק המים, התשי"ט-1959 שקבע תעריף אחיד למים שפירים ומליחים לכלל הצרכנים החקלאיים, הן לצרכני מקורות והן לצרכני ההפקה הפרטית. בעקבות תיקון 27 לחוק המים, נחתם ביום 1.7.2018 הסכם נוסף שכותרתו "עדכון לעקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים ומתווה לעניין אופן העלאתם של תעריפי המים ל"מחיר היעד" מיום ה-16 בנובמבר 2006", לפיו המענקים יינתנו למשקים חקלאיים אשר תעריף המים שלהם עלה או צפוי לעלות במשך חמש שנים מ-1 ביולי 2017 ועד 30 ביוני 2022.

תיקון 27 לחוק המים קובע תעריף מים מוזל לצרכני מקורות כאמור מעלה, של 1.98 ₪ למ"ק מיום 1 ביולי 2017 ועד ליום 30 ביוני 2019 , ותעריף של 1.81 ₪ למ"ק מיום 1 ביולי 2019 עד ליום 30 ביוני 2022. לפיו חושב סכום זכאות חדש לכל צרכן.

       את הבקשות יש להגיש למשרדי מחוזות משרד החקלאות הרלוונטיים, עם כל המסמכים הנדרשים, עד יום ד' ה - 30.11.2022.

מים