กล่าวถึง: War of Iron Swords – อปั เดต

15 ตุลาคม 2023
เพื ่อนรกั ,
กล่าวถึง: War of Iron Swords – อปั เดต
1. ในแง่ของสถานการณ์ด้านความปลอดภัยตามที ่อธิบายไวข้ า้ งตน้
เราต้องการแจ้ งให้คุณทราบเกี ่ยวกับสถานการณ์ด้านความปลอดภัยและยังอัปเดตสิทธิ์ของคุณในช่วงเวลานี้ดว้ ย.
พื้นหลงั –
A. ในวันเสาร ์ ที ่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สงครามได้ เกิดขึ้นกบั รฐั อิสราเอล
ซึ ่งเป็ นการโจมตีอิสราเอลอย่างไม่คาดคิดโดยองคก์ รก่อการรา้ ยจากฉนวนกาซา
ซึ ่งแทรกซึมเข้าไปในดินแดนของอิสราเอลโดยมีเป้ าหมายเพื ่อยึดครองถิ ่นฐานโดยรอบฉนวนกาซา
การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นขณะก่ออาชญากรรมสงครามตามกฎหมายระหว่างประเทศ
B. เป็ นผลให้ IDF ระดมทหารมากกว่า 300,000
นายเข้าในเขตสงวนซึ ่งเป็ นการระดมกาลังสารองที ่ใหญ่ที ่สุดนับตั ้งแต่ก่อตั ้งรฐั u
หลังจากปลดปล่อยการตั ้งถิ ่นฐานที ่อยู่รอบฉนวนกาซาจากองค์ประกอบที ่ไม่เป็ นมิตรแลว้
อิสราเอลได้อพยพการตั ้งถิ ่นฐาน 29 แห่งในฉนวนกาซาจากผูอ้ ยอู่ าศัยของพวกเขา
C. กองกา ลงั รกั ษาความปลอดภยั - นาโดย IDF และตา รวจอิสราเอล -
เคลียร ์ พื้นที ่ทางใตแ้ ละโดยรอบฉนวนกาซาและสงั หารผูก้ ่อการรา้ ยกว่า 1,550 รายในดินแดนอิสราเอล
กองทัพอากาศและกองทัพเรือเริ ่มต้นขึ้นหลังจากการเคลียร ์ พื้นที ่ทางใตเ้ ป็ นหลกั
และการโจมตีทางทะเลบนฉนวนกาซา ทิ้งระเบิดเป้าหมายของกลุ่มฮามาสและ GAP
ความรุนแรงของการโจมตีเพิ ่มขึ้นและเป้ าหมายของผูก้ ่อการรา้ ยนับพันถูกโจมตี
2. การลงนามด้านล่างเป็ นสิ ่งสาคัญในการชี้แจงเรื ่องนี้อย่างชดั เจน
รัฐอิสราเอลมุ่งมั่นที ่จะรักษาความปลอดภัยและความเป็ นอยู่ที ่ดีของแรงงานต่างชาติ
เช่นเดียวกับที ่ร ัฐอิสราเอลมุ่งมั่นที ่จะรักษาความปลอดภัยและความเป็ นอยู่ที ่ดีของพลเมืองของตน
แรงงานต่างด้าวที ่ต
ั ้ง
ถิ ่นฐานติดกับรั ้ว (ไม่เกิน 4 กิโลเมตร)
มีสิทธิอพยพทางการเงินไปยังสถานที ่ท
ี ่ป
ลอดภยั จนกว่าความโกรธจะบรรเทาลง
เพื ่อ รักษาสถานที ่ทา งานและวตั ถุประสงคข์ องการมาถึงอิสราเอลเป็ นอนั ดบั แรก
3. รฐั อิสราเอลและเรา และเราเป็ นผูล้ งนามขา้ งล่างนี ้
มุ่งมั่นที ่จะรกั ษาความปลอดภยั ของคุณและเราจะไม่ยอมใหเ้ กิดอนั ตรายใดๆ กบั คุณ
เช่นเดียวกับที ่เราจะไม่ยอมให้สิ ่งชั่วรา้ ยมาทา กบั เราหรอื สมาชกิ ในครอบครวั ของเรา
4. นอกจากนี้เรายังขอให้พนักงานคนใดก็ตามที ่กลวั ความปลอดภยั ไม่ว่าจะดว้ ยเหตุผลใดก็ตาม
ให้ติดต่อตัวแทนในพื้นที ่หรอื สายด่วนของหน่วยงานประชากรและตรวจคนเขา้ เมือง
คา ตอบจะไดร้ บั ในหลายภาษาทางโทรศัพท:์ 1-700-707-889 และแสดงขอ้ กงั วลใด ๆ ต่อเขา
เราจะดาเนินการเพื ่อแก้ ไขสถานการณ์ใด ๆ ที ่ทา ใหพ้ นักงานไม่มั่นคงและวิตกกงั วลหรอื กลวั ส่วนตวั
5. สิ ่งสาคัญสาหรับเราที ่จะต้องชี้แจงให้ชัดเจน - รัฐอิสราเอลเป็ นประเทศที ่รู ้ จักสงครามตั ้งแต่เริ ่มก่อตั ้ง แต่เสมอ!!
เธอรู ้ วิธีที ่จะอยู่เหนือศัตรูและเอาชนะพวกเขา
ไม่ใช่เพื ่ออะไรที ่ร ัฐอิสราเอลถือเป็ นประเทศที ่มีกองทัพที ่แข็งแกร่งที ่สุดในโลก เป็นเรื ่องจรงิ -
รัฐอิสราเอลรู ้ สึกประหลาดใจ แต่จะรู ้ วิธีโจมตีอย่างมีชัยและต่อสู ้กลับในลักษณะที ่จะจดจา ไปรุ่นต่อรุ่น
ด้วยเหตุนี้เราขอให้คุณอดทนและรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลของคุณจนกว่าจะได้ รับชัยชนะและภูมิภาคนี้ปร
าศจากผู ้กดขี ่และด้วยวิธีนี้เราและคุณจึงสามารถกลับไปที ่ฟาร ์ มและทาสิ ่งที ่เรารูร้ ว่ มกนั - งานเกษตรกรรม
ที ่สนุกสนานและเป็ นประโยชนต์ ่อเราและคุณ
6. ลูกจ้างทุกคนมีสิทธิที ่จะรอ้ งขอและรบั คา ขอใด ๆ
จากนายจ้างเพื ่อปลูกฝังความรูสึ้กมั่นคงในตวั เขาจนกว่าความโกรธจะหมดไป รวมถึง -
ย้ายไปยังสถานที ่ท
ี ่ป
ลอดภัยจนกว่าจะสามารถกลับไปที ่ฟาร ์ มได้อย่างปลอดภัยและอาจทางานในสถานที ่อ
ื ่นว่
าจะสามารถกลับมาทางานในฟาร ์ มที ่คุณถูกพาตวั ไปในตอนแรกได้ นอกจากนี ้
พนักงานอาจขอและรับถุงทรายวางใกล้ที ่อยู่อาศัยหรือเพจเจอร ์ ที ่จะแจ้ งเตือนคุณเมื ่อมีสัญญาณเตือนภัยและสิ ่งอื ่
นใดเพื ่อใหคุ้ณรูสึ้กปลอดภัย
7. เราอยากจะเตือนคุณถึงจุดประสงค์ของการมาถึงของคุณ - คุณมาที ่นี ่ เพื ่อหาเลี้ยงชพี จากการเกษตร
และในกระบวนการนี ้ ความสัมพันธ ์ ใกล้ชิดถูกสร ้ างขึ้นระหว่างคุณกบั เกษตรกร/นายจา้ งของคุณ
ความสมั พันธฉ์ ันมิตรกบั ความสมั พันธร์ ะหว่างสมาชกิ ในครอบครวั
คุณไม่ควรฟังคาสัญญาที ่เ ป็ นเท็จและ/หรือการข่มขู่อย่างไม่มีมูลจากฝ่ ายดังกล่าวและฝ่ ายอื ่น ๆ ที ่สนใจตนเอง
ไม่มีความจริงในสัญญาเหล่านั ้ น และพวกเขาเพียงอยู่ที ่นั่นเพื ่อเบี ่ยงเบนคุณจากเป้ าหมายหลกั ของคุณ -
เพื ่อ หาเลี้ยงชีพที ่ดีในรัฐอิสราเอล และการตั ้งถิ ่นฐานโดยรอบและโดยเฉพาะทางตอนเหนือของ Negev
เราอยู่ที ่นี ่ เพื ่อปกป้ องคุณเหมือนกับที ่เราปกป้ องตนเอง ถือว่านี ่ เป็ นคา สญั ญาส่วนตวั ต่อพวกคุณทุกคน
เราอยู่ที่นี่เพื่อคุณด้วยวิธีต่อไปนี้:
ขอแสดงความนับถือ
Uri Dorman Amit Ifrach
Secretary General Chairman
Israel Farmer's Federation Israel Farmer's Federation