תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הידוק הגבלות), תשפ"א – 2021

הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חיים

עדכון מספר 1 לסגר שלישי – 08 ינואר 2021 עד 21 בינואר 2021

על פי התקנות שבנדון, מעסיק לא יאפשר הגעה של עובד למקום עבודה, אלא אם תחום פעילותו של מקום העבודה
מפורט בתוספת השנייה, ובלבד שהעובדים הכרחיים לשם אספקת המוצר או השירות.
תחומי הפעילות שבאחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר הנכללים בתוספת השנייה לתקנות הם אלה:

סמל מדינת ישראל