עמדתי לגבי ביטול ההיטלים ותשלומי רשות (וולונטריים) והסיכון להמשך קיומה של מועצת הצמחים

אני רואה את פעולותיה המקצועיות של מועצת הצמחים כחשובות ביותר לקידומם ופיתוחם של הענפים. כל הפעילויות הללו של ענף הפירות דוגמת מידע על תנאי השווקים, תגבור הדרכה, מחקרים לטיפוח זנים חדשים, התמודדות מתמשכת נחושה ויקרה עם מחלות ומזיקים, הוצאות כבדות באקלום זנים חדשים, סיוע בהדברה אזורית מרוכזת לאבטחת היצוא, הרחבת הביקוש בשווקי היצוא ובשוק המקומי, מחקרים לשיפור טכנולוגים לייעול היצור, הגברת היבולים, הורדת העלויות וכו'.

 
כל אלו הן משימות שבסופו של דבר מועילות למגדל ולצרכן כאחת, תוך אספקת פירות במגוון, באיכות ובשפע לאורך כל עונות השנה.
נושאים אלו, בנוסף לגיבוש פוליסת ביטוח נזקי טבע, אינם יכולים להיעשות ע"י כל חקלאי בנפרד, אלא ע"י גוף מרכזי יעיל ומקצועי הממומן מהיטלי המגדלים עפ"י החוק.
 
פעולות אלה הן קריטיות במיוחד כשאנו עומדים בפני הגברת התחרות והתמודדות עם יבוא פירות נרחב יותר.
לא ניתן לבצע משימות אלה , לשמירת רמתה של החקלאות וקידומה, באמצעות "תרומות והתנדבות וולונטרית של חקלאים". וודאי כשמדובר בתוכניות רב שנתיות, מתוקצבות למפרע, הן במחקרים והן בפיתוח שווקי היצוא, אקלום וטיפוח זנים ומוצרים חדשים.
מה גם , שעל פי החוק, גובה ההיטל מוגבל והיקפו נע בין 1-3 אג' לק"ג בלבד

לטופס