עדכון מדד לסכומים המותרים בניכוי מעובדים זרים בחקלאות

בתאריך 8/2/2021 פורסם עדכון מדד לסכומים המותרים לניכוי מעובדים זרים
בחקלאות, לפי תקנות עובדים זרים )שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים(,
תש"ס- 2000 .
להלן הסכומים המעודכנים:
סכום מרבי לניכוי בעד מגורים - 240.22 ש"ח )תקנה 2 )ג(.
סכום מרבי לניכוי בעד הוצאות נלוות - 307.06 ש"ח )תקנה 3 )ג(.
סה"כ - 547.28 ש"ח