נוהל תמיכה מנהלי - תמיכה בפתרון לסילוק גדמי מטעים

לצורך צמצום בעיית המפחמות הפולטות עשן וגורמות לזיהום סביבתי מפרסם משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: המשרד) נוהל תמיכה במטעים שריסקו את הגדמים ולא העבירו למפחמה.

על מנת לסבר את האוזן יובהר כי מפחמה הנה ערימה של גדמי עץ הבוערת בצורה מבוקרת למשך מס' שבועות בכל פעם.

בתהליך זה נפלטות כמויות גדולות של עשן וריח שריפה אשר עלולים לגרום למפגעים סביבתיים קשים ומתמשכים באזור בו הן פועלות יישובים רבים בישראל התלוננו רבות על המפגע הנגרם מהמפחמות, וטענו בין היתר כי העשן הנפלט מהן מכיל רעלים, וחשוד כגורם לתחלואה ולסיכון הבריאות.

בנוהל זה תיתן תמיכה ישירה לחקלאים המחושבת לפי דונם נטוע שנכרת ותינתן רק למגדלים שביצעו כריתה, וריסוק ולאחר מכן פיזור או הובלת גדמי מטעים לאתר מורשה.  

התמיכה תינתן לאחר הוכחת ביצוע פעולות הכריתה, הריסוק, הפיזור או השינוע ובתנאי כי כל הפעולות יבוצעו בהתאם מלא עם הוראות נוהל זה ובכפוף למגבלות המפורטות בו. 

נוהל זה מעמיד מסגרת תקציב בסך של עד 10 מלש"ח במצטבר במהלך שנת 2022, כשהארכת הנוהל לשנים נוספות כפופה להחלטת הנהלת המשרד, לגורמים העוסקים בכריתה והובלה של גדם וזאת לצורך השגת המטרות הבאות: 
א.    מניעת המפגע מראש – עידוד המגזר החקלאי לטיפול בגדמי מטעים באמצעות ריסוקם באופן שימנע את הכדאיות  לשינוע הגדמים לשריפה במפחמות מזהמות. 
ב.    מחזור פסולת הגדמים – כמטרת משנה, מבקש נוהל זה לתמרץ ריסוק גדם על פני שריפה לא מבוקרת/מזהמת (מפחמות) וזאת באמצעות הכרה בהשקעה המבקשת להפוך את הגדם למקור ליצירת אנרגיה מתחדשת (כדוגמת: יצירת פחמים בשיטות מאושרות, כופתיות ביומסה לייצור חשמל, מרכיב בתערובת קומפוסט עם בוצות של מתקנים לטיוהר שפכים  וכן הלאה).