נוהל תמיכה בהקמת מתקנים לטיפול בפסולת חקלאית לענפי הצומח, ובעלי חיים לשנת 2023

נוהל תמיכה בהקמת מתקנים לטיפול בפסולת חקלאית לענפי הצומח, ובעלי חיים לשנת 2023

עניינו של נוהל זה במטרות הבאות:

  • מניעת מפגעים – עידוד המגזר החקלאי לטיפול בפסולת חקלאית למניעת המפגעים הנוצרים ממנה.
  • מחזור פסולת – עידוד המגזר החקלאי לשימוש בתוצרי הלוואי בחקלאות כבמשאב.
  • הפחתת הטמנה של פסולת חקלאית - עידוד הטיפול בפסולת חקלאית והפחתה בהטמנה.
  • טיפול בקרבה למקום הייצור – עידוד הטיפול בפסולת חקלאית קרוב ככל האפשר למקום יצורה לשם חסכון כלכלי וסביבתי בשינוע הפסולת למקום טיפולה והפחתת סכנת ההפצה של גורמי מחלה.
  • קידום טיפול בזרמי הפסולת הבאים: פסולת גזם, פסולת פלסטיק, פגרים וזבל בעלי חיים. 

עוד יובהר כי יחד עם נוהל זה פורסמו ויפורסמו נהלים נוספים הקשורים לטיפול בפסולת חקלאית. לפיכך מוצע להתייעץ מול המחוז על הנוהל המתאים. כך לדוגמא מרסקת גזם מטמינה לירקות מופיעה בנוהל מיכון. למתקני פסולת אזוריים גדולים עם השקעות גבוהות, עתיד להתפרסם נוהל נוסף יחד עם הגנת הסביבה המתאים להם.

דגשים נוספים בנוהל זה: 
1.    היקף התקציב - היקף התקציב המשוער לצורך תמיכה על פי נוהל זה הנו עד 7 מלש"ח ₪ לשנת 2023 (להלן – "התקציב").
2.    סכום בקשה מינימאלי - ניתן להגיש בקשה העולה על 15,000 ₪. 
3.    מועד אחרון להגשה – ניתן להגיש עד לתאריך 30.10.23 או עד גמר התקציב המוקדם מבניהם. 
4.    אחוז מענק: 40%
 
יש להקליד את הבקשות באמצעות מערכת התמיכות המרכזית של משרד החקלאות ולהעביר את המסמכים הנדרשים במסגרת נוהל זה.