נוהל תמיכה בהקמת מתקנים לטיפול בפסולת חקלאית לענפי הצומח, ובעלי חיים לשנת 2022

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מקדם תכנית לניהול ולטיפול משקי ומרכזי בתוצרי הלוואי (פסולת) של חקלאות ישראל  והקצה לצורך כך תקציב של 10 מלש"ח לשנת 2022.

הארכת הנוהל לשנים נוספות כפופה להחלטת הנהלת המשרד.

עינינו של נוהל זה במטרות הבאות:
א.    מניעת מפגעים – עידוד המגזר החקלאי לטיפול בפסולת חקלאית למניעת המפגעים הנוצרים ממנה
ב.    מחזור פסולת – עידוד המגזר החקלאי לשימוש בתוצרי הלוואי בחקלאות כבמשאב
ג.    הפחתת הטמנה של פסולת חקלאית - עידוד הטיפול בפסולת חקלאית והפחתה בהטמנה
ד.    טיפול בקרבה למקום הייצור – עידוד הטיפול בפסולת חקלאית קרוב ככל האפשר למקום יצורה לשם חסכון כלכלי וסביבתי בשינוע הפסולת למקום טיפולה והפחתת סכנת ההפצה של גורמי מחלה
ה.    קידום טיפול בזרמי הפסולת הבאים: פסולת גזם (כולל שאריות הגידול מבתי צמיחה), פסולת פלסטיק, פגרים וזבל בעלי חיים