נוהל פיצויים בעד צמחים שהושמדו לפי צו ביעור מכוח חוק הגנת הצומח, תשט"ז-1956

בהתאם לחוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956 סעיף 15, "שר החקלאות רשאי להעניק פיצויים בעד צמחים, מוצרי צמחים או אמצעי לוואי שהושמדו כדין לפי חוק זה".

הפיצוי מבקש להשיג את התכליות הבאות:

א. לשמש תמריץ כלכלי למגדלי צמחים נגועים או חשודים כנגועים לשתף פעולה עם הרשויות הפועלות למנוע את התבססות הנגע;
ב. לסייע כלכלית למגדלי צמחים בעת מצוקה שאליה הם עלולים להיקלע עקב המצאות נגע ונקיטת פעולות של השמדת הצמחים לשם ביעורו;
ג. לתמרץ את המגדלים לסייע למדינה באיתור נגעים בצמחים, ולספק להם וודאות מסוימת לקבלת פיצויים עקב פעולות של השמדת צמחים שיכול שיינקטו בעקבות איתור נגעים והוצאת צו ביעור. באופן זה יתאפשר חסכון בהוצאות ניטור ובקרת נגעים במקרה של התפשטות נרחבת, צמצום השימוש בחומרי הדברה והגנה על מגדלים נוספים שעלולים להיפגע מהתפשטות הנגע.