משרד החקלאות יסבסד 260 פרויקטים לקידום שימור קרקע וחקלאות משמרת בהיקף כולל של כ-20 מיליון ₪

התמיכה היא חלק ממהלך רחב שמוביל משרד החקלאות לחיזוק החוסן האקלימי בישראל, ולטיפול בתופעות של פגיעה במשאב הקרקע על רקע שינויי האקלים

 במסגרת יום הקרקע העולמי שחל היום, הכריז משרד החקלאות על שלושה מגדלים בעלי הישגים יוצאי דופן בחקלאות משמרת, אשר יזכו במענק אישי בסך 15,000 ₪ 

הקרקע היא משאב טבעי מתכלה, המהווה את בסיס התמיכה למערכות אקולוגיות רבות על כדור הארץ. ככזו, הקרקע מספקת לאדם ולסביבה שירותים רבים כמו אספקת מזון ומוצרי גלם, תומכת בתהליכי המחזור של מים, ובמאמצי הבינוי והתשתיות. אולם, קצב גריעת הקרקע הוא פי 100 מקצב היווצרות קרקע פורייה באופן טבעי, ובמציאות של מזג אוויר משתנה וקיצוני, תופעות של סחף וגריעת קרקע הן אתגר בקנה מידה גלובאלי,  המסכן את היקף הקרקעות הפוריות ואת כלל הספקת המזון הסדירה בעולם. 

לאור חשיבות הנושא, ארגון המזון והחקלאות של האו"ם (FAO: Food and Agriculture Organization) מציין מידי שנה את "יום הקרקע" ב-5 בדצמבר במטרה להגביר את המודעות לנושא ולעודד פעולות לטיפול בו. ועדת התמיכות, בראשות ד"ר דוד אסף, סמנכ"ל בכיר לניהול משאבי סביבה, אישרה 260 בקשות בתקציב של 19.4 מיליון ₪, במטרה לתמרץ את החקלאים לנקוט בצעדים הכרחיים לשימור הקרקע ולקדם עיבוד משמר וחקלאות משמרת, המהווים כלים לצמצום השפעות שינויי האקלים על החקלאות והקרקע. המטרה במהלך: לבסס חוסן אקלימי לאזרחי ישראל, ולהביא להיענות נרחבת ככל הניתן לעיבוד ושימור הקרקע בקרב חקלאי ישראל. 

במסגרת זו, 65% מהתקציב, יוקצה לטובת סבסוד 135 פעולות ואמצעים הננקטים לשם שימור הקרקע החקלאית, לרבות: זריעת רצועות חיץ, זריעת ערוצים, זריעת תעלות ניקוז, התקנת ניקוז תת קרקעי, בניית שיחים מעפר או אבן, בניית תעלות ניקוז חקלאיות ועוד; 16% מהתקציב יוקצה ל-43 פרויקטים לעיבוד משמר וחקלאות משמרת. פרויקטים אלה כוללים פעולות לשם שימור משאב הקרקע בשטחים החקלאיים באמצעות ממשקים שונים, לרבות: הפחתת עיבודים ואי פליחה בגידולי שדה – בעל ושלחין; ניהול עשבים וכיסוי צמחי מלא במטעים נשירים; מטעי חוחובה ושקד; 11% מהתקציב יוקצה לנוהל תמיכה במיכון ייעודי לשימור קרקע ל-26 בקשות לטובת סיוע ברכישת ציוד טכנולוגי המאפשר הפחתת עיבודים או השארת חיפוי צמחי, בגידולי שדה או מטעים; כ-5% מהתקציב יוקצה ל-43 פרויקטים תחת נוהל תמיכה בתחזוקה שוטפת של מערכות שימור קרקע.; ולבסוף, 3% הנותרים יועברו ל-13 פרויקטים במסגרת נוהל תכנון כולל וביצוע סקרים הננקטים לשם שימור קרקע חקלאית, לרבות גיבוש תכניות אסטרטגיות לטיפול בתופעות של סחיפת קרקע, בעיות רטיבות או המלחה. 

בנוסף, כדי לעודד פעילות חקלאית משמרת העושה שימוש מושכל במשאב הקרקע, אגף שימור קרקע וניקוז, 
הכריז היום על שלושה חקלאים בעלי הישגים יוצאי דופן בתחום העיבוד המשמר והחקלאות המשמרת ויישומה בניהול המרחב החקלאי, אשר זכו באות הוקרה ובפרס כספי בסך 15,000 ₪ כל אחד: 
ניר גרזון מגידולי שדה עין חרוד מאוחד, היה מהראשונים באזור העמקים לאמץ זריעה באי-פליחה במחזור, ושותף מרכזי בהתארגנות אזורית בניסוי ממשקי עיבוד משמר ארוך טווח. בעבודתו, ניר עושה מאמצים רבים על מנת לעבד את הקרקע במינימום ההכרחי במסגרת מחזור הגידולים שלו; 
גלית בוט, מיקב אלרום (כרם ליין), אשר הפחיתה החל מאמצע שנות התשעים את ריסוסי העשבייה והדברת מזיקים כימית עד לרמה של הפסקת הריסוס בכלל; 
גיא רילוב מחוות מקורה, הנחשבת לחווה אורגנית מובילה בישראל ביישום שיטות וטכנולוגיות משמרות קרקע וסביבה במגוון גידולים ובשטחים גדולים. חוות מקורה היא בין המשקים הראשונים בארץ ליישום חקלאות משמרת מאז שנת 1989, כשהחווה הסבה את כל שטחיה החקלאיים לגידול משמר אורגני. גיא זכה באות הוקרה על גידולי הזיתים והאבוקדו האורגניים. 

סמנכ"ל בכיר ניהול משאבי סביבה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ד"ר דוד אסף: "כמי שפועלים לילות כימים על מנת להגביר את החוסן האקלימי של תושבי מדינת ישראל, אנו רואים חשיבות רבה בהטמעה של שיטות לשימור קרקע, כחלק מפעילות חקלאית סדירה. אני שמח שהשנה הצלחנו לגייס משאבים משמעותיים לנושא, וגאה על ההשתתפות מצד המגדלים. באופן זה, אנו פועלים להבטחת יכולות הייצור המקומי של מזון טרי לדורות הבאים ודואגים לביצור ביטחון המזון הלאומי". 
 

מימין לשמאל-אלון מאור,גיא רילוב,גלית בוט, ניר גרזון ודר דוד אסף

מימין לשמאל-אלון מאור,גיא רילוב,גלית בוט, ניר גרזון ודר דוד אסף
צילום משרד החקלאות