משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה נאבקים בהשלכת עודפי עפר בשטחים פתוחים וחקלאיים

המשרדים דורשים מיושבי ראש הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה ומהנדסי הערים לפעול לטיפול בעודפי עפר באופן שימנע פעולות אסורות בקרקע חקלאית ובשטחים הפתוחים

כך שתימנע פגיעה בסביבה ובחקלאותהשלכת עודפי עפר פוגעת הן בסביבה והן בחקלאות • כמות העפר הממוצעת הנוצרת בארץ מידי שנה עומדת על כ-10 מיליון מ"ק, פי שניים מכמות הפסולת הביתית השנתית המיוצרת במדינת ישראל ופי שניים מכמות פסולת הבנייה השנתית • בעת הגשת תכניות מפורטות יידרשו היזמים להציג פתרון מעשי לעודפי עפר כחלק מהתנאים להיתר בנייה

סמנכ"ל בכיר לשלטון מקומי במשרד להגנת סביבה, אלעד עמיחי: "השלכת עודפי עפר בשטחים החקלאיים והפתוחים פוגעת בסביבה, בחקלאות ובמסדרונות האקולוגים. אנו רואים בחומרה עבירות אלו ונפעל למיגור התופעה בשיתוף עם משרד החקלאות, מוסדות התכנון וכלל הגורמים הרלוונטיים"

מנהל אגף בכיר הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, רענן אמויאל: "השלכת עודפי עפר פוגעת בקרקע החקלאית, בפוטנציאל ייצור המזון ובמשטר הניקוז. יש להבטיח כי האצת הפיתוח במרחב הבנוי וקידום התשתיות, לא יעשו על חשבון השטחים החקלאיים"

סמנכ"ל בכיר לשלטון מקומי וחינוך קהילה במשרד להגנת סביבה, אלעד עמיחי, ומנהל אגף בכיר הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, רענן אמויאל, פנו ליושבי ראש הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה ומהנדסי הערים לפעול לטיפול בעודפי עפר באופן שימנע פעולות אסורות בקרקע חקלאית ובשטחים הפתוחים כך שתימנע פגיעה בסביבה ובחקלאות.