חקלאות-מתחדשת למען הסביבה ולשיפור היבולים

לאורך המאה העשרים היה גידול עצום בתוצרת חקלאית בעיקר בעקבות "המהפכה הירוקה" שמימשה הבטחות והגדילה את ייצור המזון ואת הבטחון התזונתי. לפחות בחלקים גדולים של העולם. בד-בבד גבתה המהפכה החקלאית מחיר גבוה מהכדור. כעת הזמן לשנות את הגישה

כדי למנוע התדרדרות מצב הקרקעות והסביבה הטבעית יש צורך דחוף בהתמקדות בפיתוח חקלאות שתביא לעליה ביבולים ללא תרומה להתחממות וללא פגיעה בסביבה, שיטות עיבוד וגידול שיוגדרו כחקלאות-מתחדשת (regenerating agriculture).

חקלאות רגילה ומקובלת מהווה את אחד הגורמים לשינויי האקלים ולפגיעה במגוון הביולוגי, שינויים ופגיעה שהזמן לתקנם הולך ואוזל, במטרה להפוך את הכוון פורסם מחקר שנחשב לאחד הגדולים בנושא "חקלאות-מתחדשת". המחקר תומך ברעיון של טכנולוגיות חקלאיות שתהיינה בנות-קיימא וחיוביות לסביבה. על פי המחקר שיפור ותיגבור מגוון המינים בחוות חקלאיות יכול לשפר ולהגדיל את היבולים. ממצא בעל השלכות על שיטות העיבוד והחקלאות המקובלות.

חקלאות-מתחדשת

חקלאות-מתחדשת