חלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לתמיכה בקבוצות מתנדבים

טיוטה להערות הציבור - מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לתמיכה בקבוצות מתנדבים הפועלים ביישובים כפריים המקיימים פעילות חקלאית נרחבת

מטרות התמיכה

בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2989 מיום ט' באדר ב' התשע"א (15 במרס 2011), מטרות התמיכה לפי מבחנים אלה הן שתיים מתוך שלוש המטרות שלהלן, לפחות:

  1. עידוד פעילות מתנדבים המסייעת לחקלאים בעיבוד שטחים המוחזקים בידיהם כדין;
  2. עידוד פעילות מתנדבים המסייעת לחקלאים לרבות רועים בשמירה על השטחים המוחזקים על ידם כדין ולמניעת פלישות לשם ייעול החקלאות בשטחים הפתוחים, בין השאר לצרכים אקולוגיים וסביבתיים, כגון: מניעת שריפות, שימור המגוון הביולוגי, שמירה נופית ועיבוד חקלאי לסוגיו;
  3. חיזוק הקשר של הדור הצעיר לעבודת האדמה ולצורך בשמירה על השטחים הפתוחים.

הערות על טיוטת נוהל התמיכה בקבוצות מתנדבים אפשר להגיש עד לתאריך 12.04.2021

תמיכה פיננסית

תמיכה פיננסית