הסתייגויות ארגון מגדלי הפירות בישראל מההצעה לתכנית הכלכלית לשנים 2021 -202

הסתייגות שהוגשה ע"י ארגון מגדלי הפירות לממשלת ישראל

מרשנו, ארגון מגדלי הפירות בישראל אגודה חקלאית ארצית שיתופית בע"מ, מתכבד בזאת להגיש - הסתייגותו מהפרק שכותרתו "תכנית להגברת התחרות בחקלאות" )להלן: "התכנית"( המפורט בעמ' 160 167 לטיוטת הצעות החלטה לממשלה בדבר שינויים מבניים שיעלו לדיון במסגרת הדיונים על התכנית הכלכלית לשנים 2021 ו- 2022 וכדלקמן:
בפתח הדברים מרשנו מביע את הסתייגותו והתנגדותו הנחרצת לתכנית המוצעת אשר תמיט כליון על מגדלי הפירות בישראל ועל ענף החקלאות בכלל ותפגע בזכויות היסוד של החקלאים באופן בלתי הפיך. במיוחד אך לא רק, מתנגד מרשנו לסעיף 22 נו – 22 צג.
כידוע, ענף גידולי הפירות הינו ענף המתקשה לשרוד וסובל מקשיים רבים ובהם: עלויות היצור הגבוהות, פערי הכוחות ההולכים וגדלים בין החקלאים לבין הקמעונאים, הפשיעה החקלאית, היבוא הקיים וכיו"ב ובמצב זה מתן אפשרות ליבוא פירות ללא מכסים וללא מכסות יגרום לכריתת מטה לחמם של מגדלי הפירות בישראל, על כל המשתמע מכך.

ראה המסמך המלא מצורף למטה כקובץ PDF

הפגנת החקלאים

הפגנת החקלאים
צילום: ארגון מגדלי הפירות