הממהשלה לא עומדת בהסכמים

הנדון: סיכום בין משרדי – ענף הצומח

ביום 21.8.2022 נשלחה לעיוננו טיוטה שניה להסכם בנושא הצומח לאחר שהובהר לכם כי הטיוטה הראשונה איננה תואמת במאומה לסיכום שנערך ביום 4.7.2022 בלשכתו של יו"ר הכנסת ח"כ מיקי לוי. לצערנו, התיקונים שנערכו בטיוטה השניה מזעריים ומדגישים ביתר שאת את הפער בין הסיכום המקורי, לבין הטיוטה שנשלחה אלינו, כלהלן:

כלל התקציבים שאמורים להיות בבסיס התמיכה הישירה וההקצאה למחקר פיתוח והשקעות הון, מותנים לשיטתכם באישור ועדת הכספים של הכנסת. בתקופה הנוכחית, כל דיון בוועדת הכספים בעת הזו, משיקולים פוליטיים ומשפטיים, דומה לחתימה על מסמך עשוי מקרח. המשמעות בפועל היא כי אינכם יכולים לעמוד - גם אם מסיבות אובייקטיביות – בהתחייבות  מקורית לעניין זה.

המכתב המלא מצורף כאן