הוראות חדשות ומכבידות

התייחסות התאחדות חקלאי ישראל לנוהל 9.1.3008 "נוהל הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף החקלאות

הכבדת הרגולציה במקום הקלתה

קלושים הסיכויים שחקלאי מן השורה הנזקק להיתר להעסקת עובד פלסטיני, ימצא את ידיו ואת רגליו בסבך ההוראות והטפסים, ולמעשה הוא מוכרח להסתייע באנשי מקצועי חיצוניים בשכר )עו"ד, רו"ח וכ'( כדי לממש את זכותו לפי חוק. הכבדת הרגולציה גוררת הגדלת העלויות הכספיות על המעסיק. למרבה הצער השם החדש 'אגף שירות למעסיקים' אינו משתקף בנוהל זה.

לוגו התאחדות חקלאי ישראל