הארכת תקופת נוהל התמיכה בהדברה ידידותית של זבוב הפירות הים תיכוני

הודעה בדבר הארכת תקופת נוהל התמיכה בהדברה ידידותית של זבוב הפירות הים תיכוני - בענף מטעי הפירות, מתוקף התארגנות אזורית להדברת זבוב הים תיכון בנשירים לשנים 2022-2020

זבובי פירות הוכרו על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר כנגע לאומי, ולכן המשרד מעורב בהדברתם. בשל תפוצתם הרחבה ומגוון הפונדקאים הגדול שלהם, הדברתם מתייעלת מאוד במתכונת של הדברה אזורית, דבר המביא להפחתה בשימוש בתכשירי הדברה. לפני מספר שנים, החליט המשרד לכלול במערך המאורגן של ההדברה את זבוב הפירות הים תיכוני - בענף המטעים.

לצורך כך, פרסם המשרד בשנת 2019 את נוהל התמיכה בגופים שהביעו עניין במיזם ושהתארגנו לצורך זה על בסיס אזורי. בתאריך 16.1.22 ועדת התמיכות אישרה שלושה מיזמים עבור החברה לחקלאות בגליל עליון, איכרי בנימינה (אגודה שיתופית רשומה) ובמושב עובדים ערוגות - בסכום כולל של 8,087,850 ₪ לתקופה של שלוש שנים, תקופה  זו תסתיים בסוף שנת 2022.

במקביל, בהתאם ליעדי הנהלת משרד החקלאות, פעל צוות חשיבה מקצועי שבחן את הנדרש לטיפול בתא שטח במטעים והכין תכנית להדברת מגוון נגעים בנושאי הגנת הצומח, צמצום סחף קרקע ונגר עילי (בעזרת צמחי שירות), ריסוק גזם, טיפול בפסולת פלסטיק של אריזות חומרי הדברה וטיפול בצמחים פולשים (להלן: "התכנית").

תכנית זו תייצר תועלות ציבוריות גבוהות יותר, תגביר רווחיות, תשפיע על הרחבת מיזמים בתחום חקלאות וסביבה, תיצור חקלאות בעלת ערך סביבתי ותקדם קיימות ותפחית שימוש בחומרי הדברה. עם קבלת תוצאות התכנית ובחינתן יפעל משרד החקלאות לשלבם בנהלי תמיכה בשנים הקרובות.