בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע

בקשת ארגון מגדלי הפירות לקבל מידע לפי חוק חופש המידע תשנ"ח - 1998

המידע מתבקש לנסות ולהעריך על איזה ממצאים ובאילו נסיבות הוצע החוק הנדון ועל איזה בסיס הוחלט להעלותו

לדעת מרשנו, מדובר בהצעה שתמיט אסון על מדינת ישראל מהיבטים רבים )פגיעה בחקלאות, בביטחון המזון של אזרחי המדינה ושירותי מערכת נוספים כגון: שימור שטחים פתוחים, מים וקרקע, נוף ותיירות, תרבות ומורשת ההתיישבות ועוד...(. בנוסף, אנו סבורים כי ההצעה מנוגדת לדין, אינה מידתית, אינה סבירה ואינה מבוססת על תשתית מקצועית ועובדתית  מספקת.