השקייה בתנאי מחסור מים בתפוח

הערכות להשקייה במנות מים נמוכות בתפוח ברמת הגולן 2008

רמת הגולן מהווה משק מים עצמאי, ע" פ הסכם עם נציבות המים

ב 2008 עקב מחסור משקעים. בחלק מהמשקים בוצע קיצוץ מים של עד %50 ממכסת המים

בהרצאה יוצגו הנושאים העיקריים הקשורים בהשקיית מטע תפוח במכסת מים מקוצצת

Tags: 
תפוח
נושא מקצועי: